Dualar

Çirkin Kızı Evlendirme Duası11 Eylül 2014 / admin / Yorum YapılmamışBir kızın bahtını ve kısmetini açmak için yapılır. Bu kimse çirkin veya başka sebeplerden ötürü kısmet kapıları kapanmış olabilir. Aslında Allah’ü Teala’nın yarattığı insan oğlu çirkin olamaz. Yüce yaradanımız nice güzel şeyler yaratmıştır. Bu konuda yapılması gereken .. gün günde … kere taha suresi okunursa kısa sürede hayırlı talipleri çıkar. Kısmeti açılır ve evlilik arzusu görülür. Bu tertip bakire ve dul kimselerin oldukça sık okuma yaptıkları bir uygulamadır. Etkisi güçlüdür.

Category: Kısmet Duaları / Tags: Çirkin Kısmetini Açma Duası, Evlendirme Duaları oku

Muhabbet için Dua Hazırlayan Hakiki Hoca

10 Eylül 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir insanın muhabbetini istersen aşağıdaki duayı kağıt üzerine … ve …. suyu ile yazıp devamlı üstünde taşı.
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme sehirli kalbi (falan oğlu falan) kema sehhertel bahri li musa aleyhisselam ve sehhertemari li İbrahim aleyhisselam ve sehhertel cini vel insi li Süleyman aleyhisselam ve sehhertenemse vel kamere vel burake vessekaleyni li Muhammed aleyhisselam vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Category: Muhabbet Duaları /

Kocaya Kendini Sevdirme Duası

09 Eylül 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Birine kendinizi sevdirmek amaçlıdır. Çoğunlukla kocanızın sizi sevmesi, ilgili ve alakalı davranması için yapılır. Bu maksat ile hazırlanan bu işlem oldukça etkilidir. Bu mübarek vefki …. kere okuyun daha sonra yazarak üzerinizde taşıyın. Duası şu şekildedir:
Yuhibbünehüm kehubbillah,vellezine amenü hubben lillah*

Category: Sevgi Duaları /

Sevdiğin Kişinin Seni Aldatmaması için Bağlama Duası

08 Eylül 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Aşağıda zikredeceğimiz ayetler okunmadan önce güzelce abdest alınır, iki rekat namaz kıldıktan sonra okunmaya başlanır. Her ayeti okuduktan sonra secdeye gidilir. Secdede “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denileceği gibi, daha önce secdede peygamberimizin okuduğu dualarda okunabilir. Ayetler bittikten sonra yüce Allah’tan istenecek şeyler samimi bir kalble istenir.
İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibâdetihî ve yüsebbihûnehû ve lehû yescüdûn. Ve lillâhî yescüdü men fi’s-semâvâti ve’l-ardi tav’an ve kerhen ve zılâlühüm bi’l-ğudüvvi ve’l-âsâl. Ve lillâhi yescüdü mâ-fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardi min-dâbbetin ve’l-melâiketü vehüm lâ yestekbirûn. Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtü’l-ilme min kablihî izâ tütlâ aleyhim yahirrûne li’l-ezkâni süccedâ. Ülâikellezîne en’amallâhü aleyhim mine’n- nebiyyîne min-zürriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ me’a nûhin ve min-zürriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ ve’ctebeynâ izâ tütlâ aleyhim âyâtü’r-rahmâni harrû sücceden ve bükiyyâ. Elem tera ennallâhe yescüdü lehû men-fis’semâvâti ve men fi’l-ardi ve’ş-şemsü ve’l-kameru ve’n-nücûmü ve’l-cibâlü ve’ş-şeceru ve’d-devâbbü ve kesîrun mine’n-nâsi ve kesîrun hakka aleyhi’l-azâbu ve men yühinillahü femâ lehû min-mükrim, innellâhe yef’alü mâ-yeşâ’u. Hâzâni hasmâni’htasamû fî rabbihim fellezîne keferû kuttı’at lehüm siyâbün min-nâr, yusabbü min-favki ruûsihimü’l-hamîm. Ve izâ kîle lehüm-üscüdû li’r-rahmâni kaalû vema’r-rahmânu enescüdü limâ te’mürûnâ ve zâdehüm nüfûrâ. Vecedtüha ve kavmehâ yescüdûne li’ş-şemsi min-dûnillâhi ve zeyyene lehümü’ş-şeytânü a’mâlehüm fesaddehüm ani’s-sebîli fehum lâ yehtedûn. İnnemâ yü’minü bi-âyâtina’l-lezîne izâ zükkirû bihâ harrû sücceden ve sebbihû bi-hamdi rabbihim vehüm lâyestekbirûn. Kale lekad zalemeke bi-sü’ali na’cetike ilâ ni’âcih, ve inne kesiran mine’l-huletâ’i leyebğî ba’duhum alâ ba’dın illa’llezine âmenû ve amilu’s-sâlihâti ve kalîlün mâ-hüm ve zanne dâvûdü ennemâ fetennâhü fe’s-tağfere rabbehû ve hara râki’an ve enâb. Ve min âyâtihî’l-leylü ve’n-nehâru ve’ş-şemsü ve’l-kameru lâ tescüdû li’ş-şemsi velâ li’l-kameri ve’s-cüdû lillâhillezî halekahünne in-küntüm iyyâhu ta’budûn. Ve entüm sâmidûne fe’s-cudû lillâhi ve’büdû. Ve izâ kuri’e aleyhimu’l-Kur’ânu lâ-yescüdûn. Kellâ lâ-tüti’hü ve’scüd ve’kterib.

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Sevdiğim Kişiden İlgi Görmek için Dua

06 Eylül 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

İlgi görmek istediğiniz bir kimse için hazırlanır. Genellikle dilenen kişiden beklenen ilgi alakayı göremeyen bu konuda muzdarip olanlar tercih etmektedir. Bu uygulama sonucunda isteğiniz olacak o kimse size tatlı muhabbetle yaklaşarak aranızda güzel geçim meydana gelecektir. Ayrıca dilerseniz duaları ile okumalar yapabilir niyetlerinizi gerçekleştirmek için niyazda bulunabilirsiniz. Dualarından biriside şu şekildedir:
“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cübni ve’l-heremi, ve’l-buhli, ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’l-mayhâ ve’l-memâti.
Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm”.

Eşinin Seni Güzel Görmesi için Okunan Dua

05 Eylül 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

İstediğiniz bir kimseyi etkilemek, onun gözüne farklı görünmek için yapılan işlemlerdir. Güzel ve hoş görünmek için uygulamaya başlanır. Bu kimse; arkadaşınız, sevgiliniz, sözlünüz, nişanlınız veya eşiniz olabilir. Bu yönde tesirlidir. Dualarından olan aşağıdaki kerimeyi okuma yapabilirsiniz.
Allâhümme lâ ye’tî bi’l-hasenâti illâ ente velâ yezhebu bi’s-seyyiâti illâ ente velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Category: Şirinlik Duaları /

Uzaktaki Kocanın Seni Aldatmaması için Dua

04 Eylül 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Dilenen, istenen kişilerin kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti …. mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.
Azimet şudur:
Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*
Vallâhu azîzün hakîm*
Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*
Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*
Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Aşık Etme Duasının Tam Tarifi

29 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Sevdiğiniz bir kimsenin size gerçek aşk ile yaklaşması, sizden etkilenerek ilgi duyması amaçlıdır. Bu yönde çok etkili olan uygulamalardır. Bunun dışında okumalar sayesinde yapılan çalışmaları bulunur. Dilerseniz aşağıda yer alan tesirli aşk dualarından olan kerimesini okuma yapabilirsiniz. Duası:
Allâhümme innî es’elüke biennî eşhedü enneke entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ehadü’s-samedü’l-lezî lem yelid velem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Hoşlandığın Birini Kendine Aşık Etme Duası

26 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Aranızda olan ilişkinin arkadaşlıktan öte gitmeyeceğini düşündüğünüz, hoşlandığınız ve çok beğendiğiniz kimseleri kendinize aşık etmek için yapılır. İsteğiniz doğrultusunda çalışma bazı bilgiler sayesinde kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Birde duaları ile aşık etmek için kerimelerden olan esmasını okuma ile niyet edebilirsiniz. Dua şudur:
“Allâhümme innî eûzü bike min min şerri sem’î ve min şerri basarî ve min şerri lisânî ve min şerri kalbî ve min şerri meniyyî”.

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Gerçek Hocalar Kimlere Denir?

21 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Günümüzde sayısı hızla artan hoca ve bu hocaların medyumluk ilimleri üzerindeki yeteneklerini anlatan bir makale yazmak istedim. Bilindiği gibi internet daha bu kadar yaygın olmadan önce mahalle hocaları vardı. Fakat internet kültürü arttıkça sık sık medyum kelimesi daha çok yaygınlaştı. Bu medyumlar adlarına pek çok sayıda internet siteleri açtılar. Bu medyum hocalar artık internet üzerinden ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım ediyorlar.
Hocalar kişilerin bilgilerini alıp gerekli vefkleri hazırlayıp kargo ile teslimat yaptırıyorlar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. Bu kadar çok medyum hoca sitesi açıldığından dolayı bu sitelerden pek çok sahte hoca siteleri de internette yerini almış durumda.
Size tavsiyem internet üzerinden bir hoca arayışı içine girmişseniz bu hocaya ait web sitesini dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Bu hocaların web sitelerinde halka açık bir forum sayfası var mı? Öncelikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü forum sayfalarında daha önce hocalara çeşitli işler yaptırmış insanların yorumları yayınlanır. Bu yorumları okuyarak bu hocalar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Yahut o hocanın web sitesindeki yorumları inceleyiniz.

Tutan Sevgi Duaları Nasıl Okunur?

19 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

İstediğin birinin sevgi ve muhabbetini celp etmek istersen … suresi ayet 39 u 121 kere şekere okuyup sevdiği kimseye yedirirse o kimsenin sevgi ve muhabbetini çekmiş olur. Bu şekeri yiyen kimse muhabbetle ona yönelir. Denenmiş etkili işlemler arasında yer almaktadır.

Category: Sevgi Duaları /

Kocanın İyi Huylu Olması için Dua

18 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Çiftler arasındaki olumsuzlukların ortadan kalkması ve bunun yerini iyi şeylerin alması için bir Arabi ayın sonlarına doğru bir … günü …. saatinde misk ve safran mürekkebi ile iki nüsha yazılır. Birisi … kat naylona sarılıp yatarken baş koyduğu yastığın içine konulur. Diğeri bir bardak suda silinip üzerine … kere de okunduktan sonra o kişiye içirilir.
Yazılacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim
Ve kefa billahi şehiden muhammedün resulullah, muhammedün resulullah, muhammedün resulullah, Cibril eminullah, musa kelimullah, davud halifetullah, isa ruhullah, Azrail kabidül ervah. Elem tera ile rabbike keyfe meddez zillü velev şae lece’alehu sakinen. Sakinen. Sakinen.

Category: İstek ve Hacet Duaları /

Ayrıldığım Erkek Arkadaşımı Geri Döndürme Duası

13 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Kızın yada erkeğin kapısının önünden kimselere görünmeden alınan 7 adet küçük taş ayrı ayrı okunup üflenirken her taş için kızla erkeğin adı zikredilerek ‘’es sadakat’’ diye mırıldanılır. Ardından kızın yada erkeğin büyüyü yapana aşık olması için Allah’a yalvarılarak bir dua okunur. Sonrasında taşlarla büyü yapılanın evinin çevresinde 7 besmele çekerek 7 ayrı yere atılır.

Ertesi gün şekli görülen muska hazırlanıp muskada bulunan çember içindeki boş yere aşık edilecek kişinin adı yazıldıktan sonra dışındaki boş yere kişi kendi adını yazar. 70 besmele çekip 3 defa kamer suresi okunduktan sonra sağa sola üflenerek muska dörde katlanır ve boş yüzlerden birine aşık edilen kişinin diğer yerine ise aşık edenin ismi yazılıp naylonlandıktan sonra büyü yapan kendine ait bir giysi parçasına sardıktan sonra iki kişinin isimlerinin harf toplamları kadar dikiş atılır.

Kişi muskayı taktıktan sonra günde 3 vakit aşık olduğu kişinin evinin önünden geçmesi ve besmele çekerek sevdiğinin evine doğru üflemesi gerekir.

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Nazar için Okunacak Etkili Bir Dua

12 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

1-Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:
“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”
“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Category: Nazar Duaları /

Sevdiğini Kendine Gerçek Aşk ile Bağlama Duası

09 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Bağlanması istenen kişinin gerçek sevgi ve aşk ile sizde ayrılmaması amacıyla okuma yapılan kerimelerdir. Ayetlerin sıkça okunması etkisini oldukça çoğaltır. Mübarek kerimeleri aşağıda olduğu gibidir.
Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme ya hayyu ya gayyum ya zel celali vel ikram ya la ilahe illallah islahli neşeni küllehu vela teküllinü ila nefsi tar fetehu ayni.

Ayet-el Kürsi’nin İmanı Koruyan Esrarı

09 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Bilindiği gibi imanın temeli, Tevhiddir. İnsanlar iman ettikten sonra Tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır. Ancak hadiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı, çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar. Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü Ayet-el Kürsi yok etmektedir. Şimdi imanımızı tehdit eden noktalara bir göz atalım. İman edip tevhidi tasdik ettikten sonra yani Allah’tan başka güç olmadığını tasdik ettikten sonra günlük hayatımızda hala bazı etkileri güç sanırız. Bunun en çok rastlanan örneği paradır. Paranın bir benzeri siyasi güçlerdir. İnsanlar ta Hz. İbrahim devrinden beri siyasi güçlere teslim olmuş bunları kaderlerini etkileyen kuvvetler olarak görmüşlerdir. Tüm peygamberler bu yanlış kanaati silmek için mücadele vermişlerdir. Ancak İslam tevhidi imana gerçek netliği getirmiştir. İşte Ayet-el Kürsi özellikle üçüncü bölümde maddeler halinde açıkladığımız cümlelerle zahirdeki etkiler karşısında yanılgıya kapılmamamızı emrediyor. Ayet-el Kürsi okuyan bir insan onun kalbe verdiği mesajları aracılığı ile tevhide sarılır ve hiç şaşmaz. Böylece Ayet-el Kürsi’nin koruyucu hikmetindeki en önemli sır tahakkuk eder.

Category: Havas İlmi /

Kocamın Bana Aşık Olması İçin Dua

04 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

güzel bi abdest aldıktan sonra niyeti sürekli kalbinizde tutarak önce efendimize salavatlar ve tövbe-i istiğfar çekin, bi bardak suya bunları okuyun. ardından yasin suresinde 7 defa mübin geçiyor her mübin geçişinde bardağa bi kez üfleyin. yasin suresi bittikten sonra niyetiniz neyse Rabbime dua edin. dileğiniz yani duanız hep kalbinizde olsun ama sonra suyu için

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Eski Sevgilim Bana Aşık Olması İçin Dua

02 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Âyehin Ayehin bikitriyâlin bikitriyâlin celişin celişin dimyâlin dimyâlin vehîmin vehîmin zenkatâ zenkatâ hadâyehin hadâyehin tıfyâlin tıfyâlin ecîbû eyyetühel hurûfis semâniyyeti i’tikümül bârit tâhirud dâimüz zekiyyül cevvâdül vedûdül ahadül hayyü illâ mâ heyyectüm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, alâ mehabbeti ………………………………………….. . bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm. İnnehü min süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Müsriîne tâiîne lillâhi rabbil âlemîn.
ûnî bimâ ekele ve ehîkümüt tâsiuz zâhibü ankün ve hüve harfühül hâ-i anküm ve hüve harful hâ-i bi hakkis sirrillezî ev deuhu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yazılı yerde sevdiğiniz kişinin adı)

…………………………….. yazılı yerde kendi adınız)

Okumadan önce korunma duası olarak 7 defa “Ayet-el kürsi” suresini okuyunuz.

Bu uygulama istenilen sonuca ulaşmak için tümüyle beraber 11 defa tekrar edilmelidir.

Category: Aşk ve Bağlama Duaları /

Sevdiğim Kişinin Bana Dönmesi İçin Dua

02 Ağustos 2014 / admin / Yorum Yapılmamış

Kadir suresi

güzel bi abdest aldıktan sonra niyeti sürekli kalbinizde tutarak önce efendimize salavatlar ve tövbe-i istiğfar çekerek ardından 1 tespih kadir suresini okuyun, bittikten sonra niyeti sürekli kalbinizde tutarak önce efendimize salavatlar ve tövbe-i istiğfar çekin. süre de verin şu şu güne kdar bana bi ışık gönder Rabbim diye.

Category: İstek ve Hacet Duaları /

Büyük Şifa Ve Büyü Bozma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Eğer bir kişi büyüye maruz kalmışsa;aşağıdaki ayeti 40 defa temiz ve düz bir parşümene yazar ve suyundan içer birazıylada yüzünü yıkarsa Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki Süleyman, ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut, ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer’i ve zevcih, ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah, ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm, ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahirati min halakiv ve le bi’se ma şerav bihi enfüsehüm, lev kanu la’lemun
Sümme beasna mim ba’dihim musa bi ayatina ila fir’avne ve meleihi fe zalemu biha fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
Ve kale musa ya fir’avnü inni rasulüm mir rabbil alemin
Hakiykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci’tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye beni İsrail
Kale in künte ci’te bi ayetin fe’ti biha in künte mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye su’banüm mübin
Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kalel meleü min kavmi fir’avne inne haza le sahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te’mürun
Ye’tuke bi külli sahirin alim
Ve caes seharatü fir’avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
Kale neam ve inneküm le minel mükarrabin
Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune nahnül mülkiy
Kale elku fe lemma elkav seharu a’yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sihrin aziym
Ve evhayna ila musa en elki asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikin
Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’lemun
Fe ğulibu hünalike venkalebu sağirin
Ve ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi rabbil alemin
Rabbi musa ve Harun
Kale fir’avnü amentüm bihi kalbe en azene leküm inne haza le merkum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta’lemun
Le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafin sümme le üsallibenneküm ecmeiyn
Kale rabbül mesriki vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta’kilun
Kale leinittehazte ilahen ğayri le ec’alenneke minel mescunin
Kale e ve lev ci’tüke bi şey’im mübin
Kale fe’ti bihi in künte mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye sü’banüm mübin
Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kale lil melei havlehu inne haza lesahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te’mürun
Kalu ercih ve ehahü veb’as fil medaini haşirin
Ye’tuke bi külli seharin alim
Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma’lun
Ve kiyle lin nasi hel entüm müctemiun
Leallena nettebius seharete in kanuhümül ğalibin
Fe lemma caes seharatü kalu li fir’avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabin
Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
Fe elkav hibalehüm ve isiyyehüm ve kalu bi izzeti fir’avne inna le nahnül ğalibun
Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye’fükun
Fe ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi rabbil alemin
Rabbi musa ve Harun
Kale anemtüm lehu kalbe en azene leküm innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sihr f ele sevfe ta’lemun le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve la üzallibenneküm ecmeiyn
Sümme beasna mim ba’dihim musa ve harune ila fir’avne ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mücrimin
Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
Kale musa e tekulune lil hakki lemma caeküm e sihrun haza ve la yüflihus sahirun
Kalu e ci’tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü’minin
Ve kale fir’avnü ‘tuni bi külli sahirin alim
Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sihr innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin
Ve yühikkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun
Fe ma amene li musa illa zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir’avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir’avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin
Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimin
Fe kalu alellahi tevekkelna Rabbena la tec’alna fitnetel lil kavmiz zalimin.

Muskayı Etkisiz Hale Getirme

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

evde yada işte muska vefk gibi ne olduğunu bilmediğiniz yazılı kağıtlar bulursanız önce yardım alma imkanınız varsa yardım alın yoksa

bulduğunuzu sirkeli suya koyarak bir gün bekletin ardın sudan alarak üzerine 3 felak 3 nas ve ayetel kürsi okuyun sarıp ayak basmayan bir yerde toprağa gömün yada akarsuya atın

bu yöntemle bulunan muska türü şeyler etkisiz hale gelir ancak saılı halde bulduysanız açarkende mutlaka ayetel kürsi okuyun

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: muska, muska büyüsü bozma, muskanın etkisini bozmak için, muskayı bozma, Muskayı Etkisiz Hale Getirme, muskayı tesirsiz hale getirmek için, Yapılan Muskayı Bozmak İçin, yapılan muskayı etkisiz hale getirme

Büyüyü Etkisiz Hale Getirmek

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

bir hastanın hastalığı nazarmı cin tasallutumu yoksa adi bir marazmı anlamak istersen hastanın ayağının başparmağı ucundan ökçesinin nihayetine kadar bir ip ile dikkatli bir şekilde ölçüsünü al bu ipi eline alarak üzerine üç defa veylin likülli hümezetin….(hümeze) suresini oku ve sonra üç defa….aksemtü aleyke ya meymunü ya eba nuh en tenzile ala hazel eseri ve tübeyyine ma bisahıbihi minel marazi in kane minel cinni fetavvilhü ve in kane minel insi fekassırhüve in kane minallahi teala feebkıhi ala halihi bihakkı hazihis suretişşerifeti üluha üluhal accele elaceles saates saate…….. diye oku ve ipi ölç eğer uzamış ise cinden kısalmış isenazardan aynı duruyosa allahü tealadan olduğunu anla ve ona göre teşfiyesi için oku veya azimet yaz
hazinetül esrar

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü boz, büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozmak için en etkili dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, büyü bozmak için tuzla yapılan çözüm, Büyüyü Etkisiz Hale Getirmek

Büyüden Eser Kalmaz

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir kimseye papaz,yada kara buyu veya sihir yoluyla cin galip olsa.veya yukarda tarif sekilldeki, buyuler,olunupsa,yani icirme yoluyla,koklatma,ve yedirme yoluyla,kabre gommek yoluyla,ruzgara asmak ve bir cok yoluyla buyu,cadi,sihir,vefk,tilsim,ve bir cok uygulama neticesinde aci cekiyorsa bunun ucun arabi ayin onbewinden sonra bir cam yemek tuza 7duha 7niwrah 7nasr 7muavezeteyn sureleri.7kez taha 67_68_69ayetler okunur.7kez velemen binyaniha biyedihi lemma seevune vela riden feramesineha fenem elamahidun.ve iza sihru betelet.bi efvi filan ibni/binti filanete okunup ufurulur.hem 7gun yemekte bu tuzdan istifade olunmalidir hemde 3kez bu tuzu suya atarak cimmeli.ve bununla ne kadar ve ne tur buyu olursa olsun.temizlenmiş olur.selam ve dua ile

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için en etkili dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, Büyüden Eser Kalmaz

Büyü Bozmak İçin Yazılacak Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.)

Sihir ve büyü bozmak için: Bu ismi şerifi bir tabağa şu Ayeti Kerime ile:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ci’tüm bihis sihru innallâhü seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn.

Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu sihirli kimseye içirirsen, Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en etkili dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için kesin çözüm, Büyü Bozmak İçin Yazılacak Dua

Her Türlü Büyüyü Çözen Yöntem

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Abdest alip

7 avuç tuza 66 kere besmeleyle mezcalin bezcalin

okuyun….

Kullanilmamiş bir büyük kaba su doldurup okuduğunuz tuzu suya atıp karıştırın

1 bardak için

yarabbi içimi temizle

deyin sonra

banyoya girip çok güzel bir şekilde yikanip boy abdesti alip en son okunmuş suyu başinizdan aşaği döküp yarabbi üzerimdeki büyülerden beni temizle diyip banyodan çikin daha başka su kullanmayin

Bu şekilde uygularsanız inşaallah şifa bulursunuz, mide bulantisi ishal olursa korkmayin temizleniyorsunuz demektir,
tuzlu su bu tür rahatsızlıklar yapar…Endişelenmeyin..

Büyü Bozmak İçin MEZCELİN-BEZCELİN

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Oncelıkle bır kova saf su (kaynak suyu) alın ve icıne bır parca kaya tuzu atın.cevız buyuklugunde olsun.daha sonra bır kagıda safran murekkebıyle arapca mezcelin-bezcelin yazın.altına da yıne arapca 5tane he harfı 6 tane de vav harfı yazın.bunu da besmeleyle aynı suyun ıcıne atın. 122 sayısına kendı annenız ve sızın ısım ebced toplamınızı ekleyın ve cıkan toplam sayı kadar suyun uzerıne mezcelin-bezcelin okuyun.baglılık yada uzerınızdekı buyunun kalkması ıcın dua edın.bu suyla bır legen ıcınde gusul abdestı alıp yıkanın.legende bırıken suyu da besmeleyle temız bır topraga dokun…..
Allah sıfa versın….

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: Büyü Bozmak İçin MEZCELİN-BEZCELİN, Büyü ve bağlılığı çözen MEZCELİN-BEZCELİN, MEZCELİN-BEZCELİN, MEZCELİN-BEZCELİN büyü bozmak için, MEZCELİN-BEZCELİN büyüden kurtulmak için, MEZCELİN-BEZCELİN sihir bozmak için

Büyüyü Bozmak İçin Okunan Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Amene’r-resülü,Ayete’l kürsi ve Vallahu min verihim muhit . Bel hüve kur’enün-Mecid.Fi levhin mahfuz”ayetleri yazılarak boyuna asılır veya suya konularak suyu içilir.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua,Büyüyü Bozmak İçin Okunan Dua

Sihir Ve Büyü Bozma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

uygulama yedi defa tekrar edilecek aşağıda yazılı olan ayetler temiz bir suya okunup nefes edilecek bu suyun bir kısmı içilip bir kısmıylada gusül edilecek

okunacak ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru
innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve
erâdû bihi keyden fecealnâhümül ahserîn. Ve kadimnâ ilâ mâ
amilû min amelin fecealnâhü hebâen mensûrâ. Ve hasir
hünâlikel mübtılûn. A’mâlehüm keserâbin bi kîatin
yahsebühüz zamânü mâen hattâ izâ câehü lem yecidhü şeyâ.
Fevekaal hakku ve betale mâ kânû ya’melûn. Feğulibû hünâli
ke ven kalebû sâğirîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
aliyyil azîm.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, Sihir bozma, Sihir bozma duası, Sihir Bozmak İçin Dua, Sihir Ve Büyü Bozma Duası, sihiri nasıl bozarım

Uzaktan Büyü Bozma Yöntemleri

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

kendimizde olan büyü,sihir,nazar gibi kötü enerjileri bile yok etmek çok zor bence..yine de bu iki uygulamayı sizle paylaşmak istedim.inşallah faydalı olur okuyanlar için..
1) uzaktaki sevdiğinde,arkadaşın yada akrabanda büyü sihir,nazar varsa diye şüphe edersen bir bardak suya 21 ayetel kürsü,21 fatiha,21 ihlas,21 nas,21 felak ve 497 besmele oku..sonra o suyu saksıya dök,3 gece yap bu uygulamayı,inşallah faydasını görürsün.bana da bir abi demişti,sağolsun

2) uzaktan büyü bozmayı kisi uzakta ise onun büyüsünün bozulması icin okuyacaksın ve yakında da olsa okuyacagınız havas duaların etkili olması icin ilk bunu yapın

1000 sefer oku niyetini yap yarabbim esimde(sevdigim burda isim söyleyin filan dan dogma filan) ve bende olana ayırmamıza sebeb olan büyü çözmek için ve insan etkisi ve cin etkisi varsa ondan kurtulmak icin okuyorum ya rabbim… diye niye et oku

bismillahirrahmanirrahim
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.sehlen lebi afvike ya aziz
sonunda uzaktan büyü bozmayı 1 ile 3gün okunacak

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, uzaktan büyü bozan dua, uzaktan büyü bozma, Uzaktan Büyü Bozma Yöntemleri, uzaktan büyü bozmak için dua

Büyünün Tesirsiz Hale Getirme

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

 

1- Besmele şerif Yüz doksan (190) kere yazılıp taşıtılan kimseye silah tesir etmez, hiçbir zarar gelmez ve Yapılan Muskayı Bozmak İçin

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Hilalin yeni olduğı ilk cuma günü geceden 303 defa Ayet-el Kursi okunup,cuma sabahı namazdan önce şafak vakti;
ekşi nar ağacından düz,budaksız 90 cm bir çubuk kesilir.Bu çubuk dörde taksim edilerek,üzerine Ayet-el Kürsi yazılır.
Yine bakırdan orta büyüklükte bir tas tedarik edilip içine Ayet-el kürsü yazılır.Bunlar hazırlayıp 41 günlük riyazet orucuna başlanır.Oruç esnasında
her beş vakitten sonra 60 kere,yalnız yatsıda 63 olmak üzere Ayet-el Kürsi okunur.Bir diğer husul her 5 vakitten sonra 303 kere Ayet-el kürsü okunmalıdırç
Okuma esnasında leban buhur edilir ve çubuk ve tas önde durur.

41 günün sonunda ruhaniyetle irtibata geçilip şarta varılır.Artık çubuk ve tas kullanıma hazırdır.Ameliyesi istenildiğinde bakır tasa ağzına yakın su konulur.
Üstü kitap veya bir bezle örtülür. 7 kere Ayet-el Kürsü,
1 defada aşağıdaki azimet okunup,nar çubuğuyla tasa vurulur.Gerektiğinde 3 kez tekrarlanır.Sihir her nerede olursa olsun o anda tasın içine düşer.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, muska büyüsü bozma, muskanın etkisini bozmak için, muskayı bozma, muskayı bozmak için, muskayı tesirsiz hale getirmek için, Yapılan Muskayı Bozmak İçin, yapılan muskayı etkisiz hale getirme

Yapılan Büyü Kimlerde Tutmaz

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Allah’a inanan ve O’na yönelen insanlardan kim Allah’a ulaşmayı dilerse ve hacet namazı ile Allah’a mürşidini sorarak ona tâbî olursa, o kişinin başının üzerine Allahû Tealâ bir ruh gönderiyor. O kişi için bir muhafız olan, koruyucu bir ruh. Bu ruh her devirde yaşayan devrin imamının ruhudur. Rad suresinin 11.âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ bu konuyu şöyle ifade ediyor;

13/RAD-11: Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehu min emrillâh(emrillâhi), innallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyirû mâ bi enfusihim, ve izâ erâdallâhu bi kavmin sûen fe lâ meredde leh(lehu), ve mâ lehum min dûnihî min vâl(vâlin).

Onları (o kavimdekileri), önünden ve arkasından (önden arkaya doğru uzanan) takip edenler (devrin imamının ruhları) vardır. Allah’ın emrinden olup, onları korurlar. Muhakkak ki; Allah, onlar nefslerinde olan şeyi (hidayette kalma konusundaki niyetlerini) bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz (devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz). Ve Allah, bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman, artık onu reddedecek (mani olacak kimse) yoktur. Ve onlar için, ondan başka koruyan bir dost yoktur.

2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîratun illâ alel hâşiîn(hâşiîne).
(Allah’tan) sabırla ve namazla yardım (istiane) isteyin. Fakat muhakkak ki bu (HACET NAMAZI ile kişiyi Allah’a ulaştıran MÜRŞİD’i sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir.

18/KEHF-10: İz evâl fityetu ilel kehfi fe kâlû rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyilenâ min emrinâ reşedâ(reşeden).
O zaman ki mağaraya sığındılar ve dediler ki: ?Rabbimiz katından rahmet ver ve bize emrinden bir mürşid ihsan eyle.?

18/KEHF-17: Ve tereş şemse izâ talaat tezâveru an kehfihim zâtel yemîni ve izâ garabet takriduhum zâteş şimâli ve hum fî fecvetin minh(minhu), zâlike min âyâtillâh(âyâtillâhi), men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşidâ(murşiden).
(Ey Resûl’üm! Orada olsaydın) görürdün ki; güneş doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına ulaşır. Battığı zaman ise onları sol taraftan terkederdi. Onlar mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu, Allah?ın âyetlerindendir. Allah kimi Kendine ulaştırırsa o hidayete erer. Ve kim dalâlette ise onun için velî mürşid bulunmaz.

25/FURKAN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen).
Ama (mürşidin önünde) tövbe eden ve (mürşidin önünde tövbe etmek suretiyle kalbine îmân yazıldığı için) mü?min olan ve (aynı sebeple) nefsi ıslâh edici ameller işleyen kişinin Allah, günahlarını sevaba çevirir. Ve Allah, günahları sevaba çeviren ve rahmet gönderendir.

Kur?ân-ı Kerim?de kişinin başının üzerine yerleşen bu ruha ?muhafız.? deniliyor. Kişi el öptüğü anda başının üzerine önden arkaya doğru gelen bu ruh, kişiyi zülmanî ilimlerden koruyor. Şeytanın zülmanî ilimleri Allah?ın dostlarına bu sebeple tesir edemez. Allah?ın dostları hiçbir zaman büyüyle, hüddamla ve sihirle uğraşmaz. Kimin başının üzerinde onu koruyacak olan devrin imamının ruhu, muhafız yoksa bu tehlike onlar için her zaman vardır.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü kimlere etki etmez, büyü kimlere işlemez,büyü kimlere tesir etmez, büyü kimlere tutmaz, kimlere büyü tutmaz, Yapılan Büyü Kimlerde Tutmaz, yapılan büyü kimlere işlemez

Büyü Bozma Yöntemi

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Müsait olduğunuz her an her dakika Allah’ın(CC) kalbinizi yumuşatması için dua ediniz.
Haram mal ile alınmış hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, giymeyiniz.
Zina etmeyiniz, elinizden geldiği kadar İslami kurallara uyunuz.
İstediğinizi elde ettiğiniz zaman, onu nasıl elde ettiğinizi hiç kimseye söylemeyiniz.
Önce Euzubillahi mineş şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbilalemin deyin sonra Peygamber efendimize bildiğiniz şekilde salat ve selam getirin sonra bu salat ve selamlarımı sanki haşir ve karar gününe kadar her saniye, her dakika, her an Kabe’de ve Arafat Dağında Kadir gecesinde yapıyormuşum gibi kabul et deyin ve şöyle devam edin Allah’ım(CC) beni sen yarattın ben senin aciz, hakir, zelil, günahkar ve fakir bir kulunum bana gereken her şeyi sen verdin, Ben ise seni gerektiği gibi bilemedin, ben ise sana gerektiği gibi ibadet edemedim, ben ise seni gerektiği gibi zikir edemedim, ben ise sana gerektiği gibi şükredemedim ve ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım senin, kendi nefsini övdüğün gibi övemem, ama sen benim Rabbimsin senin vermek istediğini hiç kimse engelleyemez, senin vermek istemediğini hiç kimse veremez lütfen yapmaya niyetlendiğim şeyde beni başarılı kıl (Bu şekil duayı bildiğiniz her şekilde edin önemli olan acizliğinizi belirtin ve Allah’ı(CC) övün) diye dua et ve sadece bir şey iste bir çok anlam ifade edecek şeyler isteme bir işte başarılı olduğun zaman yeni şeyler iste mesela Allah’ım(CC) beni başarılı kıl dersen başarı görecelidir sonucu hemen anlaşılamaz Allah’ım gireceğim Matematik sınavını geçeyim dersen sonuç hemen belli olur.
Bol bol tövbe ediniz.
Yapacağınız şeyleri gizli tutarak annenize, babanıza, ulaşabileceğiniz dost ve akrabalarınıza, tanıdığınız herkese size daima dua etmelerini söyleyin.
Güneş doğmadan 1-2 saat önce uyanın abdest alın yukarıda belirttiğin şekilde dua ederek secdeye kapanarak tövbe edin ve isteğinizi Allah’a (CC) söyleyin mümkünse ağlayın.
Bol sadaka verin, kuşlara yem atın çiçekleriniz varsa sulayın ve yaptığınız her şeyi ibadet haline getirin. Şöyle yapacaksınız mesela bir işte çalışıyorsanız çalışıp para kazanmam lazım çünkü çocuğumun bana ihtiyacı var kimse ona istediklerini karşılıksız vermez çalışmak ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak bir ibadettir. Kuşlara yem vermek bir sadakadır, sadaka küçük büyük belaları defeder. İnsanlara selam vereyim, çünkü selamlaşmak sünnettir. Evi temizleyeyim maddi ve manevi temizlik imandandır, temiz olmayan eve melekler girmez. Anneme mesaj atayım ya da ziyaret edip annemin halini sorayım çünkü Ebeveyne iyi davranmayı Kur’an-ı Kerim emrediyor, bu ve bunun gibi işlere niyetler ekleyip yaptığın her şeyi bir ibadete çevir. Bir hadiste ?Ameller (işler) niyetlere göre değerlendirilir? der. Esma havas ve dua okurken dikkat edilecek hususları dikkatlice okuyun ve hayatınıza uygulayın
Yöntem şöyledir : İki bağ yorgan ipi alın.

Temiz bir mekanda güzel kokulu bir tütsü yakın, sizi başarılı kılması için Allah(CC) dua edin, durumunuzu Allah(CC) anlatın ve üzerinizdeki büyüyü bozmaya niyet edin.

İki bağ yorgan ipinin her birine kolay çözülebilir 101′er düğüm atın, temiz bir kaseye su koyun ve elinize düğüm attığınız ilk bağ ipi alın Euzubesmele çekerek Felak Suresini okuyun, ipe üfleyip ilk düğümü çözün ve ipi suya koyup bir süre bekleyin (her dua okuyuştan sonra ipin suda bir süre kalması önemli lütfen bunu atlamayın) böylece Felak suresini ilk bağa yaptığınız 101 düğüme tek tek okuyun. İkinci bağ ipe yaptığınız 101 düğümü de aynı şartlarda Nas suresini okuyarak çözün (Okumaya başlamadan önce iki surenin Türkçe anlamlarını okuyup ezberlerseniz ve anlamını düşünerek okursanız daha çabuk etki eder) Sonra ipleri sıkın ve kuruması için bir yere asın veya muhafaza edin, kuruduğu zaman bir tabakta yakıp evi tütsüleyin.

Suya gelince, suyun bir bölümünü alın üzerine su ilave ederek sabahları aç karnına için, (istediğiniz süre içebilirsiniz) geri kalan bölümünü bir kovaya koyun ve üzerine su ilave edin, temiz bir boy abdesti alın, durulandıktan sonra biraz büyükçe bir leğenin içinde üzerine su eklediğiniz okunmuş suyu vücudunuzun her noktası ıslanacak şekilde azar azar dökün ve leğene dolan okunmuş suyu ayak değmeyeceğini tahmin ettiğiniz bir yere dökün (bu saksı bile olabilir) ve Allah’a tevekkül edin.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, Büyü Bozma Yöntemi, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, büyü bozmak için yapılan teknikler

Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Papaz büyüsünü bozmak için bir adet kesme şekere üzerinizdeki büyünün bozulması niyetiyle 7 ayetel kürsi okuyun ve üfleyin
sonra onu suda eritip için vede yüzünüze sürün
biiznillahi teala bozulur
Hayırlı bir gün ve saatte yapılsın.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: en etkili papaz büyüsü bozma, papaz büyüsü,papaz büyüsü bozma, Papaz büyüsü nasıl bozulur, papaz büyüsünden kurtuma, papaz büyüsünü bozma teknileri, papaz büyüsünü etkisiz kılma, papaz büyüsünü nasıl bozarım

Büyü Bozmak İçin Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Büyüden kurtulmak isteniyorsa o kişi bir çizgisiz kağıdın üzerine şu duayı yazarsa ve 40 defa o duayı kağıdın üzerinde okursa ve o kağıdı suyun içinde eritip o suyu içerse bir kısmıyla da yüzünü yıkarsa o kişinin üzerindeki bütün büyüler çözülür. İşte büyü bozmak için kağıt üzerine yazılacak dua:

Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki Süleyman, ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut, ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer’i ve zevcih, ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah, ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm, ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahirati min halakiv ve le bi’se ma şerav bihi enfüsehüm, lev kanu la’lemun
Sümme beasna mim ba’dihim musa bi ayatina ila fir’avne ve meleihi fe zalemu biha fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
Ve kale musa ya fir’avnü inni rasulüm mir rabbil alemin
Hakiykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci’tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye beni İsrail
Kale in künte ci’te bi ayetin fe’ti biha in künte mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye su’banüm mübin
Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kalel meleü min kavmi fir’avne inne haza le sahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te’mürun
Ye’tuke bi külli sahirin alim
Ve caes seharatü fir’avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
Kale neam ve inneküm le minel mükarrabin
Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune nahnül mülkiy
Kale elku fe lemma elkav seharu a’yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sihrin aziym
Ve evhayna ila musa en elki asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikin
Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’lemun
Fe ğulibu hünalike venkalebu sağirin
Ve ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi rabbil alemin
Rabbi musa ve Harun
Kale fir’avnü amentüm bihi kalbe en azene leküm inne haza le merkum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta’lemun
Le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafin sümme le üsallibenneküm ecmeiyn
Kale rabbül mesriki vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta’kilun
Kale leinittehazte ilahen ğayri le ec’alenneke minel mescunin
Kale e ve lev ci’tüke bi şey’im mübin
Kale fe’ti bihi in künte mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye sü’banüm mübin
Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kale lil melei havlehu inne haza lesahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te’mürun
Kalu ercih ve ehahü veb’as fil medaini haşirin
Ye’tuke bi külli seharin alim
Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma’lun
Ve kiyle lin nasi hel entüm müctemiun
Leallena nettebius seharete in kanuhümül ğalibin
Fe lemma caes seharatü kalu li fir’avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabin
Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
Fe elkav hibalehüm ve isiyyehüm ve kalu bi izzeti fir’avne inna le nahnül ğalibun
Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye’fükun
Fe ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi rabbil alemin
Rabbi musa ve Harun
Kale anemtüm lehu kalbe en azene leküm innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sihr f ele sevfe ta’lemun le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve la üzallibenneküm ecmeiyn
Sümme beasna mim ba’dihim musa ve harune ila fir’avne ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mücrimin
Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
Kale musa e tekulune lil hakki lemma caeküm e sihrun haza ve la yüflihus sahirun
Kalu e ci’tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü’minin
Ve kale fir’avnü ‘tuni bi külli sahirin alim
Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sihr innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin
Ve yühikkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun
Fe ma amene li musa illa zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir’avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir’avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin
Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimin
Fe kalu alellahi tevekkelna Rabbena la tec’alna fitnetel lil kavmiz zalimin

hasta bile olmaz.

Büyü ve Sihir Bozma

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

büyü vese sihirin bozması için sabah namazın önce kalkılır abdest alınır kıbleye karşı oturul bin defa felak ve nas (muavvezeteyn) sureleri okunur okuduktan sonra besmele ile bu sureler yazılır ve hasta üzerinde taşırsa Allah c.c. izniyle şifa bulur

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için en etkili dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, Büyü ve Sihir Bozma, Sihir bozma, Sihir bozma duası, Sihir Bozmak İçin Dua, sihiri nasıl bozarım

Erkekliği Bağlı Kişi İçin

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Erligi bagli kisinin bagi cozmek icin bir bardak suya yuz bir kere inna fetehna leke fetham mubine.ve futihatis semai fekanet ebvaben.fe kablu fizkin kettevdil azimi.oku ve suyu erligi bagli kisiye iciriniz derhal bagi cozulur

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: bağlı olan erkekligi bozma, erkekligi bağlama büyüsünü bozmak, erkekligi bağlanan için büyü bozma, Erkekliği Bağlı Kişi İçin, erkeklik bağlama büyüsünü bozma, erliği bağlama büyüsünü bozmak için dua, Erliği bağlanan kişi için dua

Büyülü Eşya için Yöntem

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

sirkeli suyun eşya üzerindeki büyüleri bozduğu hususunda pek çok kişi hemfikirdir..

Niyetlenerek sirkenin üzerine 7 ayetelkürsi,7 felak 7 nas okuyun…
yıkanabilecek eşyayı bu sirkeden katacağınız suyla yıkayın,yıkanamıyacak eşyayı da(halı,koltuk kanepe yatak mobilya)
sirkeli suyla silin ama temizlikten sonra suyu ayak değmeyen bir yere dökün..

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, büyülü eşya için büyü bozma, büyülü eşya için etkili büyü bozma, büyülü eşya için yapılıcak büyü bozma teknikleri, Büyülü Eşya için Yöntem, büyülü eşyanın büyüsü nasıl bozulur, büyülü eşyayı ne yapmam lazım, eşya büyüsünü ortadan kaldırma, eşya büyüsünü yok etme, eşyaya yapılan büyüyü bozma

Aşk Büyüsü Bozma

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

belki sevdiğinden kurtulmak isteyenler vardır ilginç bir konu

Vereceğimiz bu aşk büyüsü formülü sayesinde nice çıldırma derecesine gelmiş sevdiği için intihar etmeyi bile düşünen aşıklar kendini herkese rezil etme derecesine gelenler dahi sevdiklerinden deyim yerindeyse buz gibi soğumuşlardır.
Bu iş için genişce bir cam veya porselen kap alınır kabın içerisine gül suyu,misk ve safran mürekkep niyetine karıştırılarak bu karışım ile Ayetül Kürsi duası yazılır.Sonrada sevilen aşık olunan kişinin adı yazılır.Gece olması beklenir gece vakti bu kap dışarıda yıldızların ışığı altına bırakılır.Sabah olunca kabın içine gül suyu dökülerek hafifçe oğuşturmak suretiyle bu yazılar silinmeli ve aç karnına kahvaltı etmemiş olarak kabın içindeki su içilmelidir.Yine aynı dua ve isim aynı yöntemle tekrar kaba yazılır ve akşam dışarıya bırakılır aynı işlemler üç gün yapılmalı yani yazılmış su üç sabah aç karnına içilmelidir.Üç gün bu işlemleri yaptıktan sonra kara sevdaya tutulmuş olan kişi sevdiğinden soğur onun adını bile anmak istemez adeta onu tanımıyormuş ya da düşmanıymış gibi nefret eder.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: Aşk Büyüsü Bozma, aşk büyüsü bozma duası, aşk büyüsü bozmak için, aşk büyüsü nasıl bozulur, Aşk büyüsünden korunmak için, aşk büyüsünü bozmak, büyü bozma

Büyü Bozma Nasıl Yapılır

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

  • Namaz abdesti alın.
  • 10 metre uzunluğunda pamuk ipliği alın.
  • Bu ipe sizinle kan bağı bulunmayan birisine 101 tane çözülebilir (ayakkabı düğümü gibi) düğüm attırın.
  • İpi alın, Felak Suresini okuyun, birinci düğümü çözün ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” diyin.
  • Nas Suresini okuyun, ikinci düğümü çözün ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” deyin.
  • Bütün düğümleri sırayla bu şekilde bir Felak bir Nas okuyarak çözün.
  • Çözme işlemi bitince ipi gusül abdesti alabileceğiniz miktarda ve sıcaklıktaki suyun içine atın.
  • İp iyice suyu çekince ipi sudan çıkartı ve kurutun.
  • Suyla gusül abdesti alın ancak suyun lağıma karışmamasına dikkat edin. Bunun için bir leğen içinde abdest alabilirsiniz.
  • Abdest aldığınız suyu ayak değmeyen bir yere (ağaç dipleri, çiçek dipleri gibi) dökün. Dökme esnasında Ayet-el Kürsi okumanız faydalıdır.

Kuruttuğunuz ipi yakın ve küllerini de ayak değmeyen bir yere dökün. (Ayet-el Kürsi okuyarak dökerseniz daha iyi olur)

Yapılan Büyülerin İadesi İçin

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

” Allahümme inni es’elüke bismike ya Vahid, ya Ahad, ya Şahid, ya Macid, ya Hamid, ya Raşid, ya Ba’is, ya Varis, ya Darr, ya Nafi’. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.”
Okuma sayısı 3,7 veya 21 olmalıdır,okumaya 21 gün devam edin.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en etkili dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, büyüden korunma, Büyüden Korunmak Için Dua,büyüden korunmak için en tesirli dua, büyüden korunmak ve bozmak için dua, büyüden kurtulmak için dua, büyüden ve etkilerinden kurtulmak için dua, en basit büyü bozma teknikleri, Yapılan Büyülerin İadesi İçin

Bağlıyı Çözmek İçin

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bağlıyı çözmek için: Pazar günü Ayetel kürsiyi misk ve
zaferan ile yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir.
Pazartesi günü misk ve zaferan ile Zilzal suresini, yazıp, yazıyı su
ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir. Salı günü misk ve zaferan
ile Felak suresini yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu
bağlıya içir. Çarşamba günü Nas suresini misk ve zaferan ile
yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bunun suyunuda bağlıya
içirirsen, 10 yıllık dahi bağlı olsa Allah’ın izniyle bağı çözülür. Bu
mesele sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: bağlama büyüsü bozmak için dua, bağlama büyüsü için okunacak dua, bağlama büyüsü nasıl bozulur, bağlama büyüsünü bozmak için,bağlama büyüsünü çözmek için okunacak dua, bağlanan kişi için büyü bozma, bağlı olan için okunacak en tesirli dua, bağlı olan için okuncak dua, bağlı olanı kesin çözen dua,bağlıyı büyüden kurtarmak için dua, bağlıyı çözen dua, Bağlıyı Çözmek, Bağlıyı Çözmek İçin, bağlıyı çözmek için en kuvvetli dua, denenmiş bağlıyı çözen dua, üstümde bağlama büyüsü var, üstümdeki bağlama büyüsünü nasıl yok ederim

Sihir Bozmak İçin Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Sihir bozmak için: Birbuçuk metre kadar uzunluğunda bir ipe
çözülmesi kolay 202 adet düğüm at. Sihirli olan kimsenin önüne su
dolu bir bardak koy. Sihirli olan kimse düğümlü ipi eline alıp,
Besmele ile Felak suresini okur ve ilk düğüme üfürüp, hemen
düğümü çözer. Düğümü çözerken, ”Bana yapılan sihri çözdüm”
der. Ardından Besmele ile Nas suresini okur ve ikinci düğüme
üfleyip, hemen düğümü çözer. Düğümü çözerken ”Benim için
yapılan sihri çözdüm” der. Böylece Besmele ile Felak ve Nas sure
lerini okuyup, bütün düğümleri çözdükten sonra ipi bardaktaki suya
bırakır. Bu suyu sihirli olan kimse içtikten sonra ipi ateşte yakarsın.
Sihirli olan kişi suyu içtikten sonra kendisinde büyük bir hafiflik ve
sevinç hisseder. Zaman ilerledikçe Allah’ ın izniyle eski sihhatine
kavuştuğunu müşahede eder. Bu uygulama defalarca tecrübe
edilmiş olup, sahihtir. Birçok kimse bu uygulama ile sihrin
tesirinden kurtulmuştur. Bunun kıymetini bilmeli ve sihirli olan
kimselerden gizlememelidirler. Başlangıçta çekilen Besmele-i şerif
yeterlidir. Daha sonra Besmele çekilmesede olur. Ama okuma
esnasında aralık yerde başka biri Üzerlik buhuru yakmalıdır.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en etkili dua, büyü bozmak için en etkili yöntem, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, büyü nasıl bozarım, büyüden korunmak için en tesirli dua, büyüden korunmak ve bozmak için dua, büyüden kurtulmak için dua, büyüden ve etkilerinden kurtulmak için dua, en basit büyü bozma teknikleri, Sihir bozma, Sihir bozma duası, Sihir Bozmak İçin Dua, sihiri nasıl bozarım, üstümdeki büyüyü kaldırmak için dua,üstümdeki büyüyü nasıl bozarım

Yapılan Büyüyü Bozma Ve Geri İade

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir kimsenni kahır ve helaki için büyü yapılırsa;aleyhinde okunan kimsede bundan şüphelenirse;bundan kurtulması için ve yapılani geri göndermek için;
1 hafta boyunca 1 bardak suya;

2 defa Duha suresi
2 defa İnşirah SUresi
10 defa Tekasür Suresi
10 adet Asr suresi
3 defa Nasr Sûresi
3 defa ihlas suresi
3 defa Nas ve Felak sureleri
3 adet Fatiha Suresi
3 Salavatı şerif
okuyup kendisine ve suya nefes ettikten sonra o suyu içerse kendisini korumuş ve kurtarmış olur.
Yapılanın tesir ve zararı yapana döner.

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, büyüden korunma, Yapılan Büyüyü Bozma Ve Geri İade

Temizlenme Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

 

Üzerinde büyü nazar yada musallat olan ve bu yüzden hastalanan kısmeti kapanan yada işleri rast gitmeyen bütün bu etkilerden kurtulmak ve temizlenmek istiyorsa:

 

100 besmele-i serif
100 estağfirullah el-azıym
100 selamün kavlen mirrabbirrahıym
100 kelime-i tevhid
7 ayetel kürsi
1 yasin suresi
11 felak suresi
11 nas suresi
3 esmaül hüsna
7 inşirah suresi
11 ved duha suresi
7 tebbet suresi
7 kevser suresi
3 şems suresi
7 karia suresi
3 amenerresulu
1 cin suresi
3 kafirun suresi
1 fetih suresi
1 naziat suresi
7 ihlas suresi
3 fatiha suresini,

 

1.gün bu dualar okunup suya üflenecek…..
2.gün okunup kisi üzerine üfleyecek…
3.gün ise bu dualar okunup bitirildikten sonra kisi evinin her yerine bütün odalara bütün esyalarına üfleyecek….

 

Bu dualar 3 gün okunup tamamladıktan sonra Allah rızası icin 2rekat namaz kılınıp
Allah’ım beni üzerimdeki…………(üzerinde ne varsa,hastalık,büyü,musallat) kurtar hepsini etkisiz hale getir die dua edilecek..

 

buarada okunup üflenecek su az olmayacak cünkü bu 1 hafta boyunca icilecek….

Tuz İle Büyü Bozma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bu terkip tuza okunana büyü bozma terkibidir mağdur olanlara acil şifa dileğimle tarifi anlatıyorum

önce yaklaşım bri avuç tuz alacaksınız ama dikkat edin bu sofra tuzu olmayacak doğal olan tuzlardan olacak sonra o tuza

yetmiş fatiha suresi
yetmiş ihlas suresi
yetmiş felak suresi
yetmiş nas suresi
yetmiş salavat vede
yetmiş defa fe lemmâ elkav kale musa ma citüm bihis sihr innellahe se yubtilu-hu innellahe la yuslihu amelel müfsidin ayeti okunur

Category: Büyü Bozma Duaları / Tags: büyü bozma, Büyü Bozma Duası, büyü bozma teknikleri, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için en kuvvetli dua, büyü bozmak için kesin çözüm, büyü bozmak için okunacak en tesirli dua, büyü bozmak için tuz yöntemi,büyü bozmak için tuzla yapılan çözüm, büyü yü kesin bozmak için okunacak dua, büyü yü kesinlikle nasıl bozarım, büyüyü yok etmek için okunacak dua, Sihir bozma, Sihir bozma duası, tuz ile bozulan büyü, Tuz İle Büyü Bozma Duası, Tuzla Büyü Bozma

Şeytanı Mahveden Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

„Euzu bivechillahil keriym
ve kelimatillahit tammatilletiy la yucaviz hunne berrun
ve la facirun min serri ma yenzilu mines semai
ve ma ya’rucu fiyha ve min serri ma zerae fil ardi
ve ma yahrucu minha ve min fitenil leyli
ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.“

 

Category: Korunma Duaları / Tags: şeytandan korunmak için, Şeytanı Kahreden Dua,şeytanı kahretmek için okunacak dua, Şeytanı Mahveden Dua, Tehlikelerden korunma duası, vesveden korunmak için, vesvese, vesvese den korunma duası, Vesvese duası,vesvese için okunacak dua, vesvese için okunacak tesirli dua, vesveseden korunmak için okunacak dua, vesveseden nasıl korunurum, vesveseler için okunacak dua

Cinlerden Korunma

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Cinlerden biri soyle sesleniyordu:amentü billahi vehdeh.ve kefertu bil cibti vet taguti vestemsektü bil urvetil vûska lenfisameleha.vallahü semiy’un aliym.sabah ve aksamlar bu duayi okuyana cinler zarar ve ziyan veremezler

Category: Korunma Duaları / Tags: Cinlerden Ebediyen kurtulmak için, Cinlerden korunma,Cinlerden Korunma Duası, Cinlerden Korunma Ve Kurtulma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası, cinlerden korunmak için okunacak dua, cinlerden korunmak için okunacak en tesirli dua, cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar, Cinleri Evden Uzaklaştırma Duası,cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua

Cin Şerrinden Korunmak İçin Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

her kim sabah vakti sure-i Bakara’da “Allahü La iLahe İlla Hu”

ayetini okursa akmaşa kadar,akşam okursa sabaha kadar cin şerrinden emin olur…. Şüphe olunmasın..

Category: Korunma Duaları / Tags: Cin Şerrinden Korunmak İçin Dua, cinler, Cinlerden Ebediyen kurtulmak için, Cinlerden Korunma Duası, Cinlerden Korunma Ve Kurtulma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası,cinlerden korunmak için okunacak dua, cinlerden korunmak için okunacak en tesirli dua,cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar, Cinleri Evden Uzaklaştırma Duası, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua, korunma duası

Cinlerden Kurtulma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Abdestli Bir Şekilde Okunur.

1-Sağ Kulağına 7 Defa Ezan Okunması
2-Fatiha Suresini okumak
3-Felâk suresini okumak
4-Nâs Suresini Okumak
5-Ayetel Kürsiyi okumak
6-Saffât suresini okumak (Özellikle Azab vericidir bu)
7-Haşr suresinin son üç ve beş ayetinin okunulması
8-Tarık Suresini Bir defa okunulması

Kişiyi bu musallat dan kurtarır.

Cinlerden Korunma Ve Kurtulma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Rabbî inniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâb. Rabbî eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. Ve hıfzan min külli şeytanin marid.
Anlamı:
Rabbim şeytan bana sıkıntı veriyor ve işkence yapıyor. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım; ve yine sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından. Ve bütün reddedilmiş azgın şeytanlardan koruduk.

CİNLERİN her türlü zarar veren tesirlerine karşı Kur?ân-ı Kerîm?de bulunan bir iki dua âyeti, beraberce okunduğu zaman son derece tesirli olmaktadır.
?Sad? Sûresinin 41. âyeti olan kısmı Eyyûb aleyhisselâm okumuştur.

Category: Korunma Duaları / Tags: cinler, Cinlerden Ebediyen kurtulmak için, Cinlerden Korunma Duası, Cinlerden Korunma Ve Kurtulma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası, cinlerden korunmak için okunacak dua,cinlerden korunmak için okunacak en tesirli dua, cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua

Vesvese İçin Okunacak Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Kendisini vesveseden kurtaramayan kimse şöyle dua etmelidir:
Euzü billahis semıil alimı mineş şeytanir racim*
Yine vesveseden kendini kurtaramayan kimse aşağıdaki duaları üçer defa tekrarlamalıdır:
Amentü billahi ve resülih*
Amenna billahi ve bi rusülih*

Category: Korunma Duaları / Tags: vesveden korunmak için, vesvese, vesvese den korunma duası, Vesvese duası, vesvese için okunacak dua, vesvese için okunacak tesirli dua,vesveseden korunmak için okunacak dua, vesveseden nasıl korunurum, vesveseler için okunacak dua

Cinleri Evden Uzaklaştırma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye görünmemeleri istenir, eğer gitmezlerse bol miktarda su alınır, eller suyun içine konur ve ağız iyice suya yaklaştırılır. Okuma bitinceye kadar öyle durulur ve şu dualar okunur: fatiha, Bakara (1-4), Bakara (255-257), Bakara (285-286), Al-i imran (1?), A’raf (54), Müminun (113-118), saffat(1-10), Haşr (21-24), Cin (1-37), Ihlas ve Muav-vezeteyn okunur ve suya üflenir. O su evin köşelerine serpilirse cinler Allah (c.c.)’ın izni ile evden çıkarlar.

Category: Korunma Duaları / Tags: Cinlerden Ebediyen kurtulmak için, Cinlerden Korunma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası,cinlerden korunmak için okunacak dua, cinlerden korunmak için okunacak en tesirli dua,cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar, Cinleri Evden Uzaklaştırma Duası

Melekler Tarafından Korunma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın

Category: Korunma Duaları / Tags: Melekler Tarafından Korunma Duası, meleklerin koruması altına girmek, meleklerin koruması altına girmek için okuncak dua, meleklerin koruması için dua, meleklerin koruması için en kuvvetli dua, meleklerin koruması için en tesirli dua, meleklerin koruması için okunacak dua, meleklerin koruması için okunacak en tesirli dua

Uykuda Korunma Duası

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Her kim yatmadan evvel Ayet-el Kursi’yi okursa veya “Allahu la ilaha illallahu” derse Allah’u teala tarafından bir koruyucu melek gönderilir ve okuyan kişiyi uyanıncaya kadar korur..

Üç Harflilerden Korunmak İçin Tılsım

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir adamı üç harfli tutsa, def etmek için Ayetü’l-Kürsi, Bakara Suresini’nin 163.ayetini vemübarek mührü yazıp boynunda taşırsa kurtulur.

Category: Korunma Duaları / Tags: Cinlerden Ebediyen, Cinlerden Ebediyen kurtulmak için,Cinlerden Korunma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası, cinlerden korunmak için okunacak en tesirli dua, cinlerden kurtulma duası,cinlerden nasıl korunurum, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua, Üç Harflilerden Korunmak İçin Tılsım

Şeytanı Kahreden Dua

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

BismillahirrahmanirrahımEuzü bi kelimatillahit tammeti min şerri ma haleka ve zerae ve berae min şerri ma yenzilü mines semai ve min şerri ma ya’rucü fiha ve min şerri fitnetil leyli ven nehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

Category: Korunma Duaları / Tags: Belalardan Korunma Duası, Büyüden Korunmak Için Dua, Kötülüklerden korunma duası, şeyatanın şerrinden korunmak için dua, şeytandan korunmak için, Şeytanı Kahreden Dua, şeytanı kahretmek için okunacak dua, Tehlikeler için korunma, Tehlikelerden korunma duası, vesvese den korunma duası, Vesvese duası,vesvese için okunacak dua, vesveseler için okunacak dua

Korkusuz Olmak İçin

25 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Korkusuz olmak icin 11kere kureyshi suresi okuyan kisiye korku isabet etmeyecektir.layutiye.com

Kureyş Sûresi:
Bismillahirrahmanir rahim.

Li iylâfi kureyşin iylâfihim rıhle’t-eş şitai vessayf fel-yâ’budû Rabbe hâzel beyti ellezi et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

 

Category: Korunma Duaları / Tags: içi korku dolu olanlar için dua, Korku duası, Korku Halinde Okuncak Dua, Korku için dua, korku için ne yapmalıyım, korku için okunacak dua,Korku ve tehlike sezdiğiniz anda okunacak dua, korkudan arınmak için dua, korkulardan arınmak için okunacak dua, Korkusuz Olmak İçin, korkuyorum ne yapmalıyım, korkuyu yenmek için dua

Belaların Def’i İçin

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Sabah ve akşam okunursa,Allah’ın izniyle kazadan beladan emin olur ve korunulur…

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme salli alâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ uddetî ınde şiddetî ve yâ ğavsî ınde kurbetî ve yâ hârisî ınde külli musîbetî ve yâ hâfizî ınde külli beliyyetî ve salli alâ muhammedin ve âlihi ve alâ cemîıl enbiyâi vel mürselîne vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Category: Korunma Duaları / Tags: bela için dua, bela için okuncak dua, beladan korunma,beladan kurtulma, Belalardan Korunma Duası, Belaların Def’i İçin, belayı def etme, Dert ve Beladan Kurtulmak, Tehlikeler için korunma, Tehlikelerden korunma duası

Görünmez Olmak İçin

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir kimse din dusmanlarin gozlerinden goze gorunmez okmak icin yasin suresinin 9ayeti kerimesi 101kere okusa.allahu tealanin izniyle tum din dusmanlarin gozlerinden gorunmez olur

Cinlerden Ebediyen Kurtulmak İçin

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir kimseyi cin,peri,sihir,buyu,nazar,vb,kibi ve mahlukatlardan zarari olupta hic türlu kurtulmak mumkun degilse o halde sizlere sahih ve mukemmel bir uygulama yaziyorum.bir kimse yeni arabi ayin on dört on bese baglayan gece saat bir ile uc arasinda kalkip temiz boy abdest alip.iki rekat nemaz kila,ve namazdan sonra ayetel kursiyi okuyarak,kendini yada hastani koruma altina alarak,bir yesil atlas veya yesil bez uzureni bir kara kalemle esmaul husna vefki uc kez yazmali.ve altina bir kez ayetel kursiyi,ve muavizeteyn surelerini yazip altina hasta ismi ve anne ismi yazip.ya hafizu ihfezni,ve evvelu duaina ve evsetu duaina ve ahiru duaina ya innehu min suleynane ve innehu bismillahir rahmanir rahim elle te’lu aleyye ve etuni muslimin.summun bukmun umyun fehum la la la la la la la yubsirun.summun umyun fehum la yetekellemun.summun bukmun umyun fehum yerciun.summun bukmun fehum la yesmeun.summun bukmun umyun fehum te’kilun.vela havla vela kuvvete illa billahil aliyyul azimul kebir mubin.ve bu uygulama yazip hangi cinlenmis buyulenmis kisinin ustunde göy beze sararak boynunda gezdirse hemen ayilar.ve sifayab olar.bu uygulamani kendim bile azerbaycanda hastalara uyguladim 100%netice ve tecrube olmustur.bu uygulama ben hakir bir kuldan lahutiye.com degerli uyeler icin hediye ediyorum her kes uygulana bilerler.ben her kese benim yazdigim uygulamalari helal ediyorum.allah tum hastalara acil sifalar olsun amin.bu uygulama ustundeki kisi icin cin,peri,nazar,buyu,******,kibi her kesten emin olmus olacaktir.selametle

Category: Korunma Duaları / Tags: Cinlerden Ebediyen, Cinlerden Ebediyen kurtulmak için,Cinlerden Korunma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası, cinlerden korunmak için okunacak dua, cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua

Korunma duaları

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

KUR’AN AYETLERİNDEN TERKİP EDİLMİŞ ÇOK ETKİLİ BİR KORUNMA YÖNTEMİ

Okunuşu:.
“Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azaba. Rabbî euzü bike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzü bike rabbî en yahdurun. Ve hıfzan min külli şeytanin marid.”

(Sad: 41 – Mü’minun: 97-98 – Saffat: 7)

Anlamı:
“Rabbim şeytan bana sıkıntı veriyor ve işkence yapıyor. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım; ve yine sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından. Ve bütün reddedilmiş şeytanlardan koruduk.”

Bilgi:

ŞEYTANLARA yâni CİNLERE KARŞI OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR. CİNLERİN her türlü zarar veren tesirlerine karşı Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan bir iki duâ âyeti, beraberce okunduğu zaman son derece tesirli olmaktadır.-Sad’ Sûresinin 41. âyeti olan kısmı Eyyûb aleyhi’s-selâm okumuştur. “Mü’minun” Sûresinin 97 ve 98. âyetleri olan kısmı ise Cenâb-ı Hak tarafından Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem’e öğretilmiştir.

CİNLER tarafından kandırılmış bulunan herkes bu duâya devam halinde çok büyük faydalar görür.

MEDDYUMLAR, RUHLARLA, UZAYLILARLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ SANANLAR; KENDİNİ EVLİYA, ŞEYH veya MEHDÎ zannedenler bu duâlara şayet bir süre devam ederlerse, o zannı oluşturan tüm veriler kesiliverir.

* A. Hulûsi *

(Detaylı Bilgi İçin DUA ve ZİKİR Kitabının “Kur’an-ı Kerim’den Örnek Dualar” Bölümüne Bakınız)

ÇOK FAYDALI BİR KORUNMA DUASI

( Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v Mirac’a çıkarken Cebrail a.s ile vahyedilen)

Okunuşu:
“Euzü bivechillâhil kerîm ve kelimâtillâhit tâmmatilletiy lâ yucaviz hünne berrün velâ fâcirün min şerri mâ yenzilu mines semâi ve mâ yâ’rücü fiyha ve min şerri mâ zeree fil ardı ve mâyahrücü minha ve min fitenil leyli ven nehari illâ târikan yatruku bihayrin yâ Rahman.”

Anlamı:

Sığınırım Kerim olan Allah vechine ve iyi ve kötü kimsenin tecavüz edemeyeceği Onun
kelimelerinin tamamına. Semadan inenin ve Semaya uruc edenin şerrinden; Arz’da
üreyen ve Arzdan çıkanın şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnelerinden; hayırla olanı
müstesna gece kapıyı çalanın şerrinden, Ya RAHMAN!.

Bilgi:

“Medine’li Hacı Osman Efendi” diye bilinen “Beykoz’lu” da dedikleri bir zât vardı İstanbul’da; hayatının 50 senesi Medine’de geçmiş ve Medine kitaplıklarında okumadık eser bırakmamış bir zât!.. Es Seyyid Mehmed Osman Akfırat.

1960 başlarında elini öptüğüm zaman o 86’sında idi, bense 18’lerde. Bana önce zahirin sonra da bâtının kapısını açan Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’le tanıştıran zât!.. Hayatımın en önemli olaylarında manevî müdahelesini gördüğüm zât!.. Allâh indinden rahmet eylesin, indinden benim tarafından ihsanda ikrâmda bulunsun kendisine sonsuza dek!..

İşte bu Zât, Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’in yukarıdaki duâsını bana öğretmişti. Ve çeşitli sıkıntıda olanlara karşı bu duâyı bir kağıda yazar, üzerlerinde taşımalarını tavsiye ederdi. Elbette biz de ederiz.

Zirâ…

CİNLERİN aralarından İFRİT diye bilinen en güçlüleri, Resûli Ekrem’in Mi’râc olayında semâya yükseldiğini haber alınca, büyük telâşa düşüyorlar. “Şayet Muhammed semâları tanır, Allâh’la biraraya gelirse, artık önüne geçilemez olur” diyerek bütün güçleri ile Rasûlullah aleyhi’s-selâm’ın üzerlerine saldırıyorlar.

İşte o zaman Cebrâil aleyhi’s-selâm Efendimize bu duâyı vahyederek korunmasını öğretiyor. Bu duâyı okuyunca da Rasûlullah aleyhi’s-selâm, hepsi yanıyorlar!..

İşte böyle bir olay vesilesiyle öğrenilen duâyı artık nasıl istersek öylece değerlendirelim.

* A. Hulûsi *

(Detaylı Bilgi İçin DUA ve ZİKİR Kitabının “Kur’an-ı Kerim’den Örnek Dualar” Bölümüne Bakınız)

“KUL EUZÜ”LER

Okunuşu:.
“Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.”

Okunuşu:.
“Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvısu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.”

Anlamı:
“De ki: Sığınırım bütün insanların rabbine, bütün insanların melîkine ve bütün insanların ilâhına; o sinsi vesvese verenin şerrinden ki, vesvese verir insanların içine kimi cinden kimi insten!..”

ÂYET-EL KÜRSİ

Okunuşu:
“-Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yeşfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhıytune bişey’in min ilmihî illâ bimâ şa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hıfzuhuma, ve huvel âliyyül azıym.”

Anlamı:
“ALLAH ki, Tanrı yoktur ancak O vardır, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklaması ne de uyuması sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katında kim şefaat edebilir ki izni olmaksızın; bilir önlerinde ve arkalarında olanların hepsini; izni olmadan ilminden bir şeyi kapsamak mümkün değildir; kürsüsü semâları ve yeri içine almıştır; koruması dışında bir şey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir.”

Bilgi:

-Bakara sûresi içinde bir âyet vardır ki, O, Kur’ân âyetlerinin reisidir. O, bir evde okunduğu zaman, içeride şeytan varsa mutlaka çıkar. Bu, Ayet-el Kürsî’dir!..’

Buyuruyor bir hadîs-i şerîf’te Hazreti Resûl aleyhi’s-selâm.

Category: Korunma Duaları / Tags: beladan korunma, Belalardan Korunma Duası, Büyüden Korunmak Için Dua, Cinlerden Korunma Duası, cinlerden kurtulma duası, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua, düşmanlardan korunmak için okunacak dua,Korunma duaları, korunma duası, Korunmak İçin Okunacak Dua, Kötülüklerden korunma duası, Nazar Edenlere Karşı Korunma Duası, Tehlikeler için korunma, Tehlikelerden korunma duası, zararlardan korunma duası

Ey Allah’ım Benden Alma

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Ey Allah’ım!
Mal verdiğin zaman SAADETİMİ
Kuvvet verdiğin zaman AKLIMI
İktidar verdigin zaman BASİRETİMİ
Bela verdiğin zaman İMANIMI
Nimet verdiğin zaman MERTLİĞİMİ
Güzellik verdiğin zaman İFFETİMİ
Zorluk verdiğin zaman SABRIMI
BENDEN ALMA

Category: Korunma Duaları / Tags: Ey Allah’ım Benden Alma

Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

“Euzü bikelimatillahittammeti min şerri ma halaga ve zerae ve berae min şerri ma yenzilu minessemai ve min şerri ma ya’ rucu fiyha ve min şerri fitnetilleyli venneh- hari ve min şerri külli taarıgın illa tarigan yetruku bi hayrin ya rahman. (sevgili peygamberimizin duası,sayısını siz belirleyin)”
“Lailahe illallahü vahdehu la şeriykeleh lehul mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ in kadiyr. (peygamber efendimizin duası. 100 defa okunacak)”

Category: Korunma Duaları / Tags: Cinlerden Korunma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası, cinlerden korunmak için okunacak dua,cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, Cinlere Karşı Hergün Okunacak Dualar, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua

Güçlü Bir Korunma duası

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Peygamber efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki;

-Her kim sabahleyin;

“Bismilâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün filerdı ve lâ fis semâî ve hüves semiy’ul aliym”

derse;akşamleyin okursa sabaha kadar bela gelmez.Depremden koruyan bir dûâdır aynı zamanda.

Peygamber efendimiz (s.a.v) her gün sabah ve akşam 7 (yedi) defa okunursa canınız,malınız,eviniz güvende olur.

Cinlerden Korunma Duası

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Eûzü biVechillâhilKeriym, ve kelimâtillâhittâmmâtilletiy lâ yucâvizhünne berrun velâ fâcirun, min şerri mâ yenzilu minesSemâi ve mâ ya’rücu fiyhâ, ve min şerri mâ zerae fil ardı ve mâ yahrucu minhâ, ve min fitenilLeyli venNehâri, ve min şerri külli târikın illâ târikan yatruku bihayrin, yâ Rahmân! 
Anlamı:
Sığınırım B sırrınca Keriym Allah vechine ve Allah kelimelerinin tamamına, -ki iyi kötü hiçbir şey onları tecavüz edemez- Sema’dan (1.beyin) nüzül edenin ve Sema’ya (Sema’da) uruc edenin şerrinden, Arz’da (2.beyin) üreyenin ve Arz’dan çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, hayırla olan müstesna geceleyin kapıyı çalanın şerrinden, ya RAHMAN!

Category: Korunma Duaları / Tags: cimlerden korunmak için okunan dua, Cinlerden Korunma Duası, cinlerden korunmak için en tesirli dua, cinlerden korunmak için korunma duası, cinlerden korunmak için okunacak dua, cinlerden korunmak için okunacak en tesirli dua, cinlerden kurtulma duası, cinlerden nasıl korunurum, cinlerin verdigi rahatsızlıktan kurtulmak için okunacak dua

Sara Hastası İçin Dua

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Besmele-i şerifi 41 defa tam inanç ve şüpheden uzak bir
kalp ile sarası tutmuş bir kimsenin kulağına okunursa saralı ayıkır.

Aklını yitirmiş birinin kulağına 41 defa okunursa aynı saatte
aklı başına gelir.

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: sara hastalığı, sara hastalıgı için dua, sara hastalıgından kurtulmak için dua, sara hastalıgını yok eden en etkili dua, sara hastalıgını yok etmek için en tesirli dua, Sara Hastası için

Baş Ağrısı İçin Dua

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 21 defa yazdıktan sonra,
bunu üzerinde taşıyan kimse Allah Teala hazretlerinin izniyle baş
ağrısı görmez.

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: Baş ağrısı için dua, baş agrısı için okunacak dua, şiddetli baş agrısı duası

Şifa Ayetleri Ve Faziletleri

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bu şifa Ayetlerini bir bardak suya ve hastaya yedi sabah 21
defa okunup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, Allah’ın
izniyle hasta şifa bulur. Şifa Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn.
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden
ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: Hasta duası, Hasta İçin Okunacak Dua, hasta olan biri için okunacak dua, hastalar için okuncak dua, hastalara şifa duası, Hastalıktan Kurtulmak İçin,ruhsal hastalıkların tedavisi için dua, Şifa Ayetleri Ve Faziletleri, şifa için dua, şifa için okunacak duadır

Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Dua

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

n

günde bir defa şuara suresini okuyanlar dünyevi hertürlü sıkıntıdan arınır ferahlar

şuara suresi

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ta sım mım
2. Tilke ayatül kitabil mübın
3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü’minın
4. İn neşe’ nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a’nakuhüm leha hadııyn
5. Ve ma ye’tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu’ridıyn
6. Fe kad kezzebu fe seye’tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
7. E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım
8. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
9. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
10. Ve iz nada rabbüke musa eni’til kavmez zalimın
11. Kavme fir’avn e la yettekun
12. Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun
13. Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun
14. Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun
15. Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun
16. Fe’tiya fir’avne fe kula inna rasulü rabbil alemın
17. En ersil meana benı israiyl
18. Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın
19. Ve fealte fa’letekelletı fealte ve ente minel kafirın
20. Kale fealtüha izev ve ene mined dallın
21. Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın
22. Ve tilke nı’metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl
23. Kale fir’avnü ve ma rabbül alemın
24. Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının
25. Kale li men havlehu ela testemiun
26. Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın
27. Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun
28. Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta’kılun
29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec’alenneke minel mescunın
30. Kale e ve lev ci’tüke bi şey’im mübın
31. Kale fe’ti bihı in künte mines sadikıyn
32. Fe elka asahü fe iza hiye sü’banüm mübın
33. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın
34. Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım
35. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te’mürun
36. Kalu ercih ve ehahü veb’as fil medaini haşirın
37. Ye’tuke bi külli sehharin alım
38. Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma’lun
39. Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun
40. Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın
41. Fe lemma caes seharatü kalu li fir’avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
42. Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın
43. Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
44. Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir’avne inna le nahnül ğalibun
45. Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye’fikun
46. Fe ülkıyes seharatü sacidın
47. Kalu amenna bi rabbil alemın
48. Rabbi musa ve harun
49. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta’lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn
50. Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun
51. İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü’minın
52. Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun
53. Fe ersele fir’avnü fil medaini haşirın
54. İnne haülai le şirzimetün kalılun
55. Ve innehüm lena le ğaizun
56. Ve inna le cemıun hazirun
57. Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun
58. Ve künuziv ve mekamin kerım
59. Kezalik ve evrasnaha benı israıl
60. Fe etbeuhüm müşrikıyn
61. Felemma terael cem’ani kale ashabü musa inna le müdrakun
62. Kale kella inne meıye rabbı seyehdın
63. Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym
64. Ve ezlefna semmel aharın
65. Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn
66. Sümme ağraknel aharın
67. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
68. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım
70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta’büdun
71. Kalu na’büdü asnamen fe nezallü leha akifın
72. Kale hel yesmeuneküm iz ted’un
73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun
74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef’alun
75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta’büdun
76. Entüm ve abaükümül akdemun
77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın
78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın
79. Vellezı hüve yut’ımünı ve yeskıyn
80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
82. Vellezı at’meu ey yağfira lı hatıy’etı yevmeddın
83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn
84. Vec’al lı lisane sıdkın fil ahırın
85. Vec’alnı miv veraseti cennetin neıym
86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın
87. Ve la tuhzinı yevme yüb’asun
88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun
89. İlla men etellahe bi kalbin selim
90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn
91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın
92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta’büdun
93. Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun
94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun
95. Ve cünudü iblıse ecmeun
96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun
97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın
98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın
99. Ve ma edalleha illel mücrimun
100. Fe ma lena min şafiıyn
101. Ve la sadıkın hamım
102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü’minın
103. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
105. Kezzebet kavmü nuhınil murselın
106. İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun
107. İnni leküm rasulün emın
108. Fettekullahe ve etıy’un
109. Ve ma es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
110. Fettekullahe ve etıy’un
111. Kalu enü’minü leke vettebeakel erzelun
112. Kale vema ılmı bima kanu ya’melun
113. İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş’urun
114. Ve ma ene bi taridil mü’minın
115. İn ene illa nezırum mübın
116. Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın
117. Kale rabbi inne kavmı kezzebun
118. Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü’minın
119. Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun
120. Sümme ağrakna ba’dül bakıyn
121. İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
122. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
123. Kezzebet adünil murselın
124. İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun
125. İnnı leküm rasulün emın
126. Fettekullahe ve etıy’un
127. Ve ma es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
128. E tebnune bi külli riy’ın ayeten ta’besun
129. Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun
130. Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın
131. Fettekullahe ve etıy’un
132. Vettekullezı emeddeküm bima ta’lemun
133. Emeddeküm bi en’amiv ve benın
134. Ve cennativ ve uyun
135. İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
136. Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn
137. İn haza illa hulükul evvelın
138. Ve ma nahnü bi müazzebın
139. Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
140. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
141. Kezzebet semudül murselın
142. İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun
143. İnnı leküm rasulün emın
144. Fettekullahe ve etıy’un
145. Ve ma es’elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
146. E tütrakune fı ma hahüna aminın
147. Fı cennativ ve uyun
148. Ve züruıv ve nahlin tal’uha hedıym
149. Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın
150. Fettekullahe ve etıy’un
151. Ve la tütıy’u emral müsrifın
152. Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
153. Kalu innema ente minel müsahharın
154. Ma ente illa beşerum mislüna fe’ti bi ayetin in künte mines sadikıyn
155. Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma’lum
156. Ve la temessuha bi suin fe ye’huzeküm azabü yevmin azıym
157. Fe akaruha fe asbehu nadimın
158. Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
159. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
160. Kezzebet kavmü lutınil murselun
161. İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun
162. İnnı leküm rasulün emın
163. Fettekullahe ve etıy’un
164. Ve es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
165. E te’tunez zükrane minel alemın
166. Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun
167. Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın
168. Kale innı li ameliküm minel kalın
169. Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya’melun
170. Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
171. İlla acuzen fil ğabirın
172. Sümme demmernel aharın
173. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın
174. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
175. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
176. Kezzebe ashabül eyketil murselın
177. İz kale lehüm şüaybün ela tettekun
178. İnnı leküm rasulün emın
179. Fettekullahe ve etıy’un
180. Ve ma es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
181. Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın
182. Vezinu bil kıstasil müstekıym
183. Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta’sev fil erdı müsidın
184. Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın
185. Kalu innema ente minel müsahharın
186. Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın
187. Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn
188. Kale rabbı a’lemü bi ma ta’melun
189. Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym
190. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
191. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
192. Ve innehu le tenzılü rabbil alemın
193. Nezele bihir ruhul emın
194. Ala kalbike li tekune minel münzirın
195. Bi lisanin arabiyyim mübın
196. Ve innehu lefı zübüril evvelın
197. E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya’lemehu ulemaü benı israıl
198. Ve lev nezzelnahü ala ba’dıl a’cemın
199. Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü’minın
200. Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın
201. La yü’minune bihı hatta yeravül azabel elım
202. Fe ye’tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş’urun
203. Fe yekul hel nahnü münzarun
204. E fe bi azabina yesta’cilun
205. E feraeyte im metta’nahüm sinın
206. Sümme caehüm ma kun yuadun
207. Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun
208. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun
209. Zikra ve ma künna zalimın
210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn
211. Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy’un
212. İnnehüm anis sem’ı le ma’zulun
213. Fe la ted’u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın
214. Ve enzir aşiratekel akrabın
215. Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü’minın
216. Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta’melun
217. Ve tevekkel alel azızir rahıym
218. Ellezı yerake hıyne tekum
219. Ve tekallübeke fis sacidın
220. İnnehu hüves semıul alım
221. Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn
222. Tenezzelü ala külli effakin esım
223. Yülkunes sem’a ve ekseruhüm kazibun
224. Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun
225. E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun
226. Ve ennehüm yekulune ma la yef’alun
227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba’di ma zulimu ve seya’lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibu

Manevi Sıkıntılar İçin Dua

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Ruh hastalığı manevi bir hastalıktır. Bu duanın devam

edilmesinde büyük faydalar vardır.

” Ve bi kudreti Bismillahirrahmanirrahim. İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri, verzukni min haysü la ehtesibu, bi fazlike ve keremike ve ihsanike ya men hüve, kaf ha ya ayn sad; ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bicemalil izzeti ve celalil heybti ve izzetil kudreti, ve ceberutil azameti entec’aleni min ibadike’ssalihin, ellezine la hayfun aleyhim velahum yahzenun.

 Anlamı ; ( Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Şanımı yücelt, göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır. Fazlü keremin ve ihsanınla beni hesapsız rızıklandır Allah’ım. Kaf ha ya ayn sad ve ha mim sin kaf hürmetine duamızı kabul eyle ey rabbim. İzzetin, celalin, kudretin, cemalin ve ceberut’un hürmetine beni kıyamette korkmayan ve mahzun olmayan iyi kullarından eyle)

Aklınıza geldikçe okunacak seromoni olmadan sayıda sınır olmadan ALLAH acil şifalar Versin AMİN.

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: Manevi Sıkıntılar Daralmalar İçin Etkili Bir Dua, Ruhsal bunalım için dua, ruhsal bunalma için dua, ruhsal hastalıklar için, Ruhsal hastalıklar için dua, ruhsal hastalıkların tedavisi için, ruhsal hastalıkların tedavisi için dua, ruhsal hastalıkların tedavisi için okunacak dua, ruhsal hastalıkların tedavisi için okunacak en tesirli dua, ruhsal sıkıntı için dua, Ruhsal sıkıntılar için okunacak dua, Ruhsal sorunlar için okunacak dua

Ağız Eğrilmesine

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Ağzı eğrilen bir hastaya,7 gün 41 defa Zilzal suresi okunursa,Allah’ın izniyle şifaya kavuşur…

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: agız egilmesi için dua, Ağız Eğrilmesine, agız egrilmesine karsı dua, hastalara şifa duası, Şifa ayetleri, şifa için dua, şifa için okunacak duadır

Uykusuzluk Eziyyeti Çekenler İçin

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Uyku uyuyamayanlar icin ve uykunun bozuk kimse icin bir kac uygulama yazarim 1ci uygulama 7kabirden toprak alarak 7yasin okuyup uyku uyuyamayan kisinin yastik altina gizlice koymali hasta rahat uyuyacak ve uykusu normale donecek.2ci terkip sudur ki, bir temiz lekesiz bem beyaz kagida arapca olarak musk,safran,ve gul suyundan hal edilmis murrekeple a’la suresini tamamini yazip arkasina ya hafizu ihfezni.vallahu min veraihim muhitun.bel huva kur’anin mubin.fi levhin mehfuzin.selamun ala tibtum.selamun kavlen min rabbin rahim.vela havle vela kuvvete vela kudrete vela hidayete vela inayete vela heybete vela nusrete vela tavfiyete lena illa billahil aliyyil azim filan ibni/binti filanete.sonra yeddi kat naylona sararak ustunde tasimali yatarken yastik altina koyup kolay kolay uyku uyuyar yani kolay uykuya dalmish olur

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: gece uyku uyuyamayanlar için dua, uyku duası, uyku problemi için okunacak dua, uyku sorunu için dua, uyku sorunu için en etkili dua,Uykusuzluk Çekenler İçin Dua, Uykusuzluk Eziyyeti Çekenler İçin, Uykusuzluk için dua

Musibetten Kurtulmak İçin Dua

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

Bir belayı, bir musibeti, bir sıkıntıyı, bir korkuyu, bir düşmanı,
zalim bir hakimi, bir hırsızı, bir yol kesiciyi ve bunların şerrini seri
bir şekilde önlemek istersen: Gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest
aldıktan sonra iki rekat namaz kılıp, kıbleye yönelerek 1511 defa
Yâ Hû der ve dileğini Allah’tan istersin. İstediğin çok seri bir
şekilde Allah c.c. katında kabül olur.

Category: Sıkıntı Duaları / Tags: bela için dua, beladan korunma, beladan kurtulma,Belalardan Korunma Duası, belayı def etme, Dert ve Beladan Kurtulmak, müsibeti uzaklaştrma duası, Musibetten Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntı Ve Depresif Durumlar için

24 Aralık 2012 / admin / Yorum Yapılmamış

1) Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet hul beynî ve beyne adüvvî!

2) Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.

3) Yine özellikle secdede iken “Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagiz” “Ey hay ve kayyum olan Allah senin rahmetinden yardım dilerim

4) 7 defa ‘Allah Allahü Rabbi lâ üşrikü bihi şey’a ‘

5) Allhümme İnni Abdüke Vebnü Abdike Vebnü Ematike Nasiyeti Biyedike Mazin Fiyye Hükmike Adlün Fiyye
Gazaüke Eselüke Bi Külli İsmin Hüve Leke Semmeytebihe Evenzeltehü Fi Kitabike Evelemtehü Ehaden Min Halkike Evis-Te Sertebihi Fi İlmin Gaybi İndeke Tecalel Kurane Kalbi Ve Nura Sadri Vecale E Ğammi Hüzni Ve Hemmi

6) “Allah’ım! Acizlikten tembellikten korkaklıktan ihtiyarlıktan cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım.Allah’ım! Borç altında kalmaktan düşmana yenik düşmekten ve düşmanların sevinmesinden sana sığınırım”

7) Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslihli se’ni küllehu la illa ente.

Manasi:
“Allahim! Rahmetini umarim. Beni bir göz kirpmasi kadar bile nefsime birakma. Bütün islerimi islah et. Senden baska ibadet edilecek ilah yoktur.”

8) Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min ‘ez-zâlimîn. Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn).

Manası: “Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbim! Kötülük yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.’

 

spacer

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.